REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.CLUBGARDEN.PL

 

 1. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1 Informacje o Sprzedawcy

§2 Towary

§3 Rejestracja w Sklepie

§4 Ochrona danych osobowych

§5 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

 1. ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 Zaproszenie do negocjacji

§7 Złożenie zamówień

§8 Przyjęcie zamówienia

§9 Cofnięcie zamówienia

 1. ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 Płatność

§11 Dostawa Towaru

§12 Odbiór przesyłki

 1. ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 Prawo odstąpienia od umowy

§14 Wymiana Towaru na nowy

§15 Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne

 1. ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 Postanowienia końcowe

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1 [Informacje o Sprzedawcy]

 1. Regulamin korzystania ze sklepu internetowego o nazwie CLUBGARDEN.PL („Sklep”), znajdującego się pod adresem internetowym www.clubgarden.pl („Regulamin”), określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym zawierania umów kupna – sprzedaży.
 2. Sklep prowadzi działalność handlową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie sprzedaży wysyłkowej Towarów, którymi są: balie ogrodowe, akcesoria ogrodowe, oświetlenie, zwanych dalej: „Towarami”.
 3. Sklep nie prowadzi działalności w zakresie sprzedaży Towarów używanych.
 4. Właścicielem Sklepu („Sprzedawca”) FLOROSFERA Amadeusz Kaczmarski, ul.Piwna 1 D m.1 , 26-600 Radom
  NIP: 9482512788 , REGON: 360148962
  MBank S.A. SWIFT: BREXPLPWMBK
  nr konta: 8511402040000360275410057

 

 

5. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

 

 1. Drogą elektroniczną – przez pocztę elektroniczną na adres e-mail: clubgarden.kontakt@gmail.pl
 2. Przez telefon kontaktowy: +48 512-358-533.

W każdym wypadku w dni robocze od godz. 8 do godz. 18, Przez dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Przez godziny roboczy uważa się godziny w dniach roboczych.

 1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w formie elektronicznej (drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Kupującego przy Rejestracji lub przy składaniu zamówienia (jeśli Kupujący Rejestracji nie dokonał).
 2. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają bezwzględnie obowiązującym przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest konsumentem. Jeśli jakikolwiek przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o ochronie konsumentów, nie ma on zastosowania w obrocie konsumenckim i Sprzedawca nie będzie go stosował w umowach z konsumentami.
 3. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie Sklepu przysługują Sprzedawcy. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów Towarów w Internecie, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez Sprzedawcę zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia Towaru ustala się na minimum 500 (pięćset) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.
 4. Wszystkie nazwy towarów oraz znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach Sklepu zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.
 5. Wejście na stronę Sklepu możliwe jest także za pośrednictwem innych domen internetowych niż www.clubgarden.pl, które przekierowują automatycznie na stronę Sklepu.

§2 [Towary]

 1. Towary sprzedawane poprzez Sklep, mają specyficzne właściwości, które należy uwzględniać, dokonując zakupu, zapoznając się z ich opisem.
 2. Różnice w wyglądzie Towarów wynikające z ustawień sprzętu komputerowego (np. kolor lub proporcje Towaru), nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego Towaru. Nie wyłącza to możliwości odstąpienia konsumenta od umowy na zasadach określonych w §13.
 3. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Towarze, widocznymi po kliknięciu na jego nazwę, w szczególności z danymi technicznymi i parametrami. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków. W szczególności dotyczy to sytuacji, kiedy Towar nie pasuje do koncepcji estetycznej założonej przez Kupującego.

 

§3 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: 
  1. uprzednia akceptacja Regulaminu oraz
  2. zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad przez Kupującego;
 2. Ze Sklepu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jednostka organizacyjna lub osoba prawna.
 3. Do korzystania ze Sklepu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0 oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 4. Możliwe jest dokonanie Rejestracji w Sklepie, nie jest jednak ona konieczna, by korzystać ze Sklepu (aczkolwiek może ułatwić i usprawnić korzystanie z niego).
 5. Rejestracji dokonuje się w następujący sposób 
  1. Kupujący klika na pole „Zarejestruj się”;
  2. Zostaje przeniesione do panelu „Rejestracja” i podaje następujące dane: 
   1. Obowiązkowo

– Imię;

– Nazwisko

– Adres e-mail

– Telefon

– Ulicę

– Miasto

– Kod pocztowy

– Kraj

– Województwo

– Hasło (dwukrotnie w celu potwierdzenia)

  1. Nieobowiązkowo

– Fax

– dane Firmy

   1. Hasło (dwukrotnie)
  1. Kupujący potwierdza prawidłowość danych, akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Na podany adres e-mail wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym, Kupujący klika na link aktywacyjny i zostaje przeniesiony na stronę Sklepu. Z tą chwilą Rejestracja jest dokonana.
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
 2. Dla zarejestrowanego Kupującego Sprzedawca tworzy Konto w Sklepie. Konto jest niezbywalne i nie może być udostępniane jakimkolwiek innym osobom, w tym członkom rodziny, znajomym itp. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki użycia jego Konta przez osobę nieuprawnioną.
 3. Kupujący dokonuje zalogowania się do Konta poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Hasło tworzy on przy dokonywaniu rejestracji. Hasło musi składać się z minimum 4 znaków i może zawierać litery i cyfry, nie są dozwolone inne znaki. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za zaginięcie hasła lub udostępnienie go osobom trzecim. Kupujący obowiązany jest nikomu nie ujawniać ani nie udostępniać hasła. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia opcji „zapamiętaj hasło”.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Kupujących jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.
 5. Wszelkie dane podawane przez Kupującego w czasie Rejestracji, jak i w czasie korzystania ze Sklepu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Kupującego lub dotyczących innej osoby, Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich jak i Sprzedawcy. Kupujący jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w Sklepie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Sprzedawca nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez Kupującego (np. Kupujący zmienił adres i nie zaktualizował danych w Koncie, a przesyłka została wysłana pod poprzedni adres zgodnie z danymi w Koncie).
 6. Sprzedawca ma prawo obciążyć Kupującego wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. Wszelkie koszty związane ze zmianą adresu dostawy (gdy zamówienie jest w trakcie dostawy) ponosi Kupujący. Kupujący zobowiązany jest zapewnić obecność swoją lub innej upoważnionej osoby w miejscu, do którego Towar ma być dostarczony. Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za nieprzekazanie Towaru Kupującemu przez upoważnioną przez Kupującego osobę, która Towar odebrała (np. sytuacja, gdy Towar odebrał ktoś z rodziny, sąsiad).

 

§4 Konsument i przedsiębiorca

 

Dokonując zakupu Kupujący wskazuje, czy dokonuje go jako „osoba prywatna” czy też „firma”. W przypadku gdy wybrał on opcję „osoba prywatna” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i jest on konsumentem, w przypadku gdy wybrał on opcję „firma” oznacza to, iż Towar nabywa w celu bezpośrednio związanym z działalnością gospodarczą lub zawodową i nie jest on konsumentem.

 

§5 [Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej]

 

 1. Kupujący może, ale nie musi, podczas dokonywania Rejestracji lub później, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o promocjach, wydarzeniach, towarach czy usługach oferowanych przez Sprzedawcę, innych portalach internetowych prowadzonych przez Sprzedawcę przez zaznaczanie opcji „Zapisz się na Newsletter”.Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na ten adres e-mail.
 2. Zgoda, o której mowa wyżej, może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „Wypisz mnie z Newslettera”.
 3. Każdemu zarejestrowanemu Kupującemu Sprzedawca może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiały marketingowe, niezbędne do korzystania przez niego ze Sklepu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu jak i informacje o nowych funkcjonalnościach Sklepu.
 4. Sprzedawca może tworzyć nowe funkcje Sklepu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi Kupującego zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.

 

 

ROZDZIAŁ II. ZAWIERANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§6 [Zaproszenie do negocjacji]

 1. Treści zawarte na stronie Sklepu, w tym w szczególności prezentacje i opisy Towarów nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert przez Kupującego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Towarów oraz cen Towarów znajdujących się na stronie Sklepu oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży w każdym czasie. W szczególności Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, czas realizacji zamówień uzależniony jest od kolejności potwierdzenia złożenia zamówienia przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów Towaru objętego promocją lub wyprzedażą.
 3. Rabaty i promocje, jakie Kupujący mogą otrzymać na zakupy, nie łączą się.

§7 [Złożenie zamówień]

 1. Kupujący składa zamówienie w ten sposób, iż: 
  1. wybierze Towar i kliknie przycisk „dodaj do Koszyka” i
  2. po dodaniu do koszyka pierwszego Towaru zostaje przez system przeniesiony do zakładki „Zawartość Twojego Koszyka”, gdzie znajdzie on szczegóły dotyczące zamówienia;
  3. wybiera formę płatności oraz formę przesyłki;
  4. klika „Zamawiam”;
  5. jeśli chce dodać do zamówienia inne Towary, kilka w przycisk „Kontynuuj zakupy” i dodaje je kolejno do koszyka, aż skompletuje pełne zamówienie.
  6. Jeśli Kupujący nie chce już dodać do zamówienia innych Towarów, klika „Zamawiam”.
 2. Po wybraniu wszystkich Towarów i kliknięciu „Zamawiam”, Kupujący ma możliwość skorygowania zamówienia, może: 
  1. Zmienić ilość każdego Towaru – wpisując w kolumnie „Ilość” żądaną liczbę sztuk;
  2. Zrezygnować z zakupu Towaru – w kolumnie Akcje klikając na ikonkę „minus”
  3. Każdorazowo, gdy Kupujący dokonuje jakiejkolwiek zmiany w Zamówieniu, powinien kliknąć na ikonkę „Przelicz”, aby system podał cenę po zmianach.
 3. Następnie Kupujący podaje dane osobowe, o których mowa w §4
 4. Kupujący klika przycisk „Podsumowanie” i wyświetlana jest mu wówczas strona z widocznymi szczegółami zamówienia. Z chwilą kliknięcia na przycisk „złóż zamówienia” następuje złożenie zamówienia przez Kupującego.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie przez niego oferty kupna, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Towaru, w tym zamówieniu wskazanego.
 6. Sprzedawca potwierdza Kupującemu złożenie zamówienia poprzez wyświetlenie mu strony „podsumowanie” jak i drogą elektroniczna (Potwierdzenie złożenia zamówienia). Sprzedawca może również poprosić go o dodatkowe sprecyzowanie oferty i zweryfikować dane podane przez niego przy dokonywaniu Rejestracji lub składaniu zamówienia. Potwierdzenie złożenia zamówienia jest jedynie informacją o dostarczeniu zamówienia do systemu teleinformatycznego Sprzedawcy i nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty kupna przez Sprzedawcę, nie stanowi również potwierdzenia dostępności Towaru u Sprzedawcy.
 7. Kupujący może także pobrać szczegóły zamówienia w formie pliku PDF.
 8. Sprzedawca może wyświetlać Kupującemu informacje o statusie Zamówienia (jeśli Kupujący dokonał Rejestracji, może status Zamówienia obejrzeć w „Historii zakupów”):. 
  1. W trakcie kompletowania – nie wszystkie zamówione Towary są dostępne (lub żaden nie jest dostępny) i należy oczekiwać na potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji
  2. Przyjęcie zamówienia do realizacji – z tą chwila następuje zawarcie umowy kupna – sprzedaży;
  3. Oczekiwanie na płatność – zamówienie zostało przyjęte do realizacji, ale nie zostało opłacone.
  4. Opłacone – zamówienie zostało przyjęte do realizacji oraz opłacone.
  5. Wysłane – zamówione Towary zostały wysłane.
  6. Anulowane- zamówienie zostało anulowane.

§8 [Przyjęcie zamówienia]

Zawarcie umowy kupna – sprzedaży Towaru wskazanego w ofercie następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę (status Zamówienia: Przyjęcie zamówienia do realizacji). Sprzedawca poinformuje Kupującego drogą elektroniczną, o przyjęciu zamówienia. Przyjęcie zamówienia do realizacji powinno nastąpić w terminie 2 dni roboczych od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak informacji od Sprzedawcy w tym terminie nie oznacza przyjęcia zamówienia. Sprzedawca może w każdym wypadku odmówić przyjęcia zamówienia i lub przedłużyć termin przyjęcia zamówienia, o którym mowa wyżej.

 

§9 [Cofnięcie zamówienia]

 

 1. Kupujący może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub cofnąć zamówienie, zawiadamiając o tym Sprzedawcę drogą elektroniczną, do chwili przyjęcia zamówienia.
 2. Jednakże w przypadku pomyłki Kupującego co do ilości zamawianego Towaru lub błędnego naliczenia zamówienia przez system, Kupujący ma prawo do zmiany zamówienia w ciągu 2 godzin od przyjęcia zamówienia. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła Kupującemu e-mail, w którym znajdować się będzie potwierdzenie zmienionego zamówienia oraz dalsze instrukcje.
 3. W przypadku zmiany w zamówieniu, traktowana jest ona jak złożenie nowego zamówienia, ze wszystkimi konsekwencjami opisanymi w §6-8.

 

ROZDZIAŁ III. WYKONANIE UMÓW KUPNA – SPRZEDAŻY

§10 [Płatność]

 1. Ceny Towarów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT (w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami), nie zawierają kosztów przesyłki (które obejmują także koszty ubezpieczenia przesyłki).
 2. Przy złożeniu zamówieniu wyświetla się Cena oraz koszt przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Są one wiążące od chwili przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawca wysyła Kupującemu informacje niezbędne do dokonania płatności w potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 4. Kupujący dokonuje zapłaty za Towar w następujących formach płatności: 
  1. Przelew – wpłata należności za zamówienie na wskazane przez Sklep konto. W tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer Zamówienia i ewentualnie nazwisko osoby składającej Zamówienie, co ułatwi identyfikację wpłaty. Wpisanie innych danych może uniemożliwić realizację Zamówienia lub znacznie je opóźnić
  2. Gotówka – płatność możliwa jedynie w przypadku odbioru osobistego w siedzibie prowadzącego Sklep, za uprzednim ustaleniem
  3. Płatność poprzez system Przelewy24.pl. Ewentualnie przelew bezpośrednio na konto firmowe sklepu.

 

 1. Do Ceny doliczane są koszty przesyłki według cennika każdorazowo widocznego dla Kupującego przed złożeniem zamówienia. Kupujący ma do dyspozycji następujące sposoby przesyłki: 
  1. Przesyłka kurierska – w takim wypadku Kupujący ma możliwość śledzenia drogi i miejsca położenia przesyłki;
 2. Koszty wysyłki (przesyłki) (które mogą obejmować także czynności pomocnicze, takie jak pakowanie, przygotowanie Towaru do wysyłki) zależne są od wielkości i wagi wysyłanej paczki. Przesyłki realizowane są przez DPD oraz Inpost i Paczkomaty. 
 1. Datą zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki jest w przypadku płatności przelewem data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub w przypadku płatności poprzez Przelewy24 –data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy..
 2. Po otrzymaniu zapłaty do każdego zamówienia Kupujący może otrzymać rachunek uproszczony, jeśli zgłosił taką chęć najpóźniej w momencie złożenia zamówienia.
 3. Kupujący jest obowiązany zapłacić Cenę w terminie 7 dni od przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę i zarazem potwierdzeniu przez Sprzedawcę wysokości Ceny. W przypadku braku zapłaty tej umowa uważana jest za niezawartą (status Zamówienia „anulowane”), chyba że Sprzedawca wyrazi zgodę drogą elektroniczną na zapłatę Ceny przez Kupującego w późniejszym terminie.

 

 

§11 [Dostawa Towaru]

 

 1. Przez czas realizacji zamówienia rozumie się czas od dnia przyjęcia Zamówienia do dnia, w którym Doręczyciel doręcza stworzy możliwość odbioru przesyłki przez Kupującego. Czas ten ulega przedłużeniu o czas między przyjęciem Zamówienia a dokonaniem zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki przez Kupującego, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
 2. Warunkiem wysłania Towaru jest dokonanie przez Kupującego zapłaty Ceny wraz z kosztami przesyłki, chyba że Kupujący wybrał płatność za pobraniem.
 3. Z ważnych powodów (np. niesprzyjające warunki pogodowe, mróz, śnieg, duże opady deszczowe), czas realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 2 może ulec wydłużeniu. W takim wypadku Sprzedawca informuje Kupującego, podając przyczynę opóźnienia oraz prawdopodobny czas realizacji zamówienia. W takim wypadku Kupujący może od umowy odstąpić w terminie 10 dni od dnia doręczenia informacji od Sprzedawcy. Odstąpienie Kupującego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Sprzedawca zwraca uiszczoną przez Kupującego kwotę.

 

§12 [Odbiór przesyłki]

 1. Przesyłka jest dostarczana za pośrednictwem doręczyciela Poczty Polskiej wskazanego przez Sprzedawcę („Doręczyciel”), zgodnie ze sposobem dostawy wybranym i opłaconym przez Kupującego.
 2. Z chwilą przekazania Towaru do wysyłki (powierzania go przez Sprzedawcę przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia), następuje wydanie Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przepisu tego nie stosuje się, gdy Kupującym jest Konsument.
 3. Doręczyciel doręcza przesyłką w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Doręczyciel może ustalić z Kupującym szczegółowy termin doręczenia.
 4. Jeśli Doręczyciel nie zastanie Kupującego, pozostawia awizo, w przypadku „zwykłej” wysyłki listowej (dotyczy wysłyłki naklejek, w zamówieniu do 10 sztuk) pozostawia Towar pod wskazanym miejscem (skrzynka na listy). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie paczki.
 5. W przypadku wysyłki ubezpieczonej, w momencie odebrania przesyłki Kupujący jest zobowiązany, przed przyjęciem przesyłki, w obecności Doręczyciela: 
  1. Sprawdzić ogólny stan przesyłki;
  2. Sprawdzić, czy opakowanie jest oryginalne;
  3. Sprawdzić, czy opakowanie nie jest naruszone;
  4. Jeżeli przesyłka nie jest naruszona i w opakowaniu oryginalnym, otworzyć paczkę i sprawdzić, czy zawartość jest zgodna z zamówieniem oracz czy Towar nie jest uszkodzony.
 6. Kupujący w przypadku, gdy opakowanie nie jest oryginalne lub jest naruszone lub zawartość nie jest zgodna z Zamówieniem lub Towar jest uszkodzony, zobowiązany jest odmówić odbioru przesyłki, spisać protokół i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą. Protokół podpisują Doręczyciel oraz Kupujący. Protokół powinien zawierać: 
  1. Datę i godzinę, miejsce sporządzenia;
  2. Oznaczenie Doręczyciela i Kupującego (imię, nazwisko) oraz adres zamieszkania Kupującego;
  3. Numer zamówienia;
  4. Oznaczenie firmy, która dokonuje doręczenia;
  5. Wskazanie Towaru;
  6. Dokładny opis uszkodzeń – należy wskazać, która część lub komponent jest uszkodzony i na czym uszkodzenie polega, a jeśli brakuje części lub komponentów – wskazać brakujące, jeśli część lub komponent jest inna niż zamawiana – wskazać o jakie części lub komponenty chodzi.
 7. Brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie nie może stanowić wyłącznej podstawy do nie uwzględnienia Reklamacji przez Sprzedawcę w przypadku, gdy Kupujący jest konsumentem. Jeśli Kupujący nie jest konsumentem, brak sporządzenia protokołu lub jego nieprawidłowe sporządzenie może stanowić wyłączną podstawę do nie uwzględnienia Reklamacji i wyłącza odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Kupujący odpowiada wobec Sprzedawcy za szkodę spowodowaną utratą metki w Towarze, który jest przedmiotem odstąpienia.

ROZDZIAŁ IV. ZWROTY I REKLAMACJE

§13 [Prawo odstąpienia od umowy.

 

1. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy kupna – sprzedaży, bez podania przyczyn w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcie Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli jedna umowa kupna-sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin ten liczy się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub czę- ści.

 

2. Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę (przyjął jego zamówienie), oferta (zamówienie) przestają wiązać Sprzedawcę.

3. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej. Sprzedawca nie zapewnia możli- wości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, chyba że Strony postanowią inaczej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W razie wykonania prawa odstąpienia umowę kupna-sprzedaży uważa się za nieza- wartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, to jest cenę oraz koszty dostarczenia rzeczy, ale tylko według najtańszego oferowanego przez siebie dla Towaru, będącego przedmiotem umowy kupna sprzedaży, sposobu wysyłki. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, dodatkowe koszty (po- nad ten sposób) nie podlegają zwrotowi.

6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeśli konsument odsyła Towar, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatno- ści do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło wcześniej.

8. Konsument odstępując od umowy, ma obowiązek dokonać zwrotu Towaru, nie- zwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania ter- minu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Zwrot następuje także na ryzyko Kupującego. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w prze- syłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. W przypadku, gdy Kupujący odeśle Towar za pobraniem, Sprzedawca potrąci kwotę przez siebie zapłaconą za tą prze- syłkę z kwoty zwracanej Kupującemu.

10. Zwrot Towaru następuje w stanie niepogorszonym. Kupujący ponosi odpowiedzial- ność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wy- kraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W szczególności Sprzedawca może potrącić kwotę będącą równowartością różnicy pomiędzy stanem Towaru w chwili zakupu a stanem Towaru zwróconego z kwoty zwracanej Kupują- cemu.

§14 [Wymiana Towaru na inny]

 1. Kupujący może również w terminie i na zasadach określonych w §12 zgłosić chęć wymiany odebranego Towaru na inny.
 2. W takim wypadku 
  1. Uznaje się, że Kupujący odstępuje od umowy kupna – sprzedaży Towaru odebranego – stosuje się §13;
  2. Jednocześnie uznaje się, iż Kupujący składa nowe zamówienie na inny Towar (na który Towar odebrany ma zostać wymieniony) – stosuje się wszystkie przepisy o dokonywaniu zamówień.

§15 [Zwrot Towaru i postępowanie reklamacyjne]

 1. Kupujący ma prawo zwrócić Towar w przypadku niezgodności Towaru z umowa, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176), a jeżeli Kupujący nie jest konsumentem – na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. W tym ostatnim wypadku odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest jednak ograniczona tylko do przypadków, gdy wada Towaru jest wynikiem udowodnionej przez Kupującego winy Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta).
 3. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umowa („Reklamacja”).
 4. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży są Towary używane, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem jednego roku od dnia wydania tego Towaru Kupującemu (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej).
 5. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z reklamowanym Towarem (ewentualnie materiałem zdjęciowym), oraz paragonem (jeśli Kupujący go otrzymał), dokumentującymi dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem, o którym mowa w §12 ust. 6 (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 6. Sprzedawca zobowiązuje się naprawić lub wymienić Towar na nowy w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamowanego Towaru.
 7. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty przesyłki do wysokości stawek, o których mowa w §10 ust. 6
 8. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego.
 9. Sprzedawca ma prawo odmówić rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności: 
  1. Wady Towaru są wynikiem
 1. Towar ma uszkodzenia mechaniczne;
 2. Towar nosi ślady używania w postaci kontaktu z cieczami lub detergentami, substancjami chemicznymi lub substancjami, które są lub mogą być szkodliwe dla Towaru;
 3. Kupujący nie dopełnia obowiązków, o których mowa w §2 ust. 1 i 2, w szczególności nie stosuje się do zaleceń instrukcji użytkownika załączonej do Towaru lub zamieszczonej na Serwisie;
 4. Wady Towaru lub jego rzekoma niezgodność z Umową są wynikiem:

– samowolnych napraw, przeróbek lub zmian Towaru, w szczególności np. skrócenia rękawów, mankietów, nogawek itp.

Przykład: Kupujący zakupił kurtkę, w której skrócił rękaw. Po jakimś czasie z kurtki wychodzi puch. Jeśli puch wychodzi z innego miejsca niż to, na którym operował krawiec, to reklamacja zostanie przyjęta. Natomiast jeśli puch wychodzi z tego miejsca, na którym operował krawiec, to jeśli wychodzenie puchu jest wynikiem działań krawca (np. uszkodzenia kurtki, niedbałego zaszycia), to reklamacja nie może zostać uznana.

– wszelkich zmian dokonywanych przez Kupującego samodzielnie lub użytkownika lub przez krawca/firmę krawiecką na zlecenie Kupującego lub użytkownika;

– wszelkich przyczyn leżących po stronie Kupującego/innego użytkownika;

– przeciążeń towaru wynikających z nadmiernej jego eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach;

– nieprzestrzegania zaleceń dotyczących prania Towaru (np. wypranie go w niewłaściwej temperaturze)

– odbarwienia Towaru wynikającego z nieprawidłowego prania (np. uprawnia go razem z innymi rzeczami o innym kolorze, w szczególności jaskrawym).

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem podstawą reklamacji nie może być: wygląd Towarów, których barwa w rzeczywistości może nieco odbiegać od prezentowanej na zdjęciach, jak również etykietach dołączonych do Towaru. Wynikać to może z: warunków oświetleniowych, w jakich Towar jest fotografowany;

 

 1. Reklamowany Towar nie może być wysyłany Sprzedawcy za pobraniem
 2. Sprzedawca nie ma obowiązku przeszkolenia Kupującego w zakresie właściwej pielęgnacji zakupionych Towarów (np. prawidłowego prania. Kupujący zobowiązany jest uczynić to na własną rękę, koszt i ryzyko.

 

ROZDZIAŁ V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16 [Postanowienia końcowe]

 1. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, nie ma on prawa odstąpienia od umowy ani żądania wymiany Towaru na nowy w trybie określonym w §13 i 14, chyba że Sprzedawca wyrazi na to zgodę.
 2. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkich Kupującym na stronie internetowej w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł ten Regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego. Ponadto Regulamin załączony jest do każdej przesyłki wraz z Towarem (lub doręczany w odrębnej przesyłce), co stanowi potwierdzenie konsumentowi informacji, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie praw konsumentów, zgodnie z art. 9 ust. 3 tej ustawy.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej 12.02.2012 Zmiana nie dotyczy zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu, do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikłych (w szczególności praw konsumenta) stosuje się przepisy dotychczasowe. Kupujących, którzy dokonali Rejestracji, Sprzedawca zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie Regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. Jeśli w tym czasie Kupujący nie wyrejestruje się ze Sklepu, oznacza to, iż zaakceptował zmiany. Jednakże do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się przepisy dotychczasowe.
 4. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość Towaru lub jego niezgodność z Umową należy kierować na adres e-mail: kontakt@typowymirek.pl. Sprzedawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając Kupującemu odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 5. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 6. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów kupna – sprzedaży, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy, chyba że Kupujący jest konsumentem, wówczas właściwy jest sąd właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (właściwości ogólnej lub właściwości przemiennej).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.03.2021 i ma zastosowanie do umów kupna – sprzedaży zawartych od dnia: 01.03.2021 włącznie.
 • Koszyk jest pusty.